Jak przetestować usługę i podjąć decyzję w 90 dni?

Ciekawym spostrzeżeniem jest to, że pomimo postępu technologicznego i dostępu do coraz większej ilości danych, proces podejmowania decyzji w firmach może być czasochłonny.
Według badań przeprowadzonych przez Bain & Company, średnia firma potrzebuje aż 3 miesięcy na podjęcie i wdrożenie decyzji, nawet jeśli większość informacji jest już dostępna. Interesującym aspektem tego badania jest fakt, że problem często nie leży w braku danych, ale w procesach decyzyjnych i biurokracji wewnątrz firm. Czasami nadmiar informacji może prowadzić do paraliżu decyzyjnego, gdy decydenci są przytłoczeni ilością danych i mają trudności z ich przetworzeniem. Dlatego wiele firm zmierza w kierunku optymalizacji procesów decyzyjnych poprzez wprowadzanie bardziej elastycznych struktur organizacyjnych, delegowanie decyzji na niższe szczeble zarządzania oraz wykorzystywanie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji. To ciekawe, jak mimo dostępu do zaawansowanych technologii, wyzwaniem nadal pozostaje sprawniejsze podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych.

6 kroków do podjęcia decyzji firmowej

Zapewnienie klarownej procedury podejmowania decyzji pomoże pracownikom efektywniej radzić sobie z różnymi wyzwaniami oraz prowadzić do bardziej przemyślanych i skutecznych działań w ramach firmy.

 • Identyfikacja problemu lub możliwości: Pracownicy powinni zacząć od zidentyfikowania problemu lub możliwości, które wymagają podjęcia decyzji. Ważne jest dokładne zdefiniowanie kontekstu i zrozumienie, w jaki sposób decyzja wpłynie na bieżące zadania lub cele.
 • Gromadzenie informacji: Następnie pracownicy powinni zbierać niezbędne informacje związane z problemem lub możliwością. W tym kroku warto uwzględnić różne perspektywy, analizować dostępne dane oraz konsultować się z innymi członkami zespołu.
 • Analiza dostępnych danych: Po zebraniu informacji pracownicy powinni przeprowadzić analizę dostępnych danych, identyfikując kluczowe aspekty i oceniając potencjalne skutki różnych decyzji. Warto uwzględnić zarówno korzyści, jak i ryzyka związane z poszczególnymi opcjami.
 • Opracowanie alternatyw: Na podstawie analizy pracownicy powinni opracować różne alternatywne rozwiązania. Warto uwzględnić różne scenariusze i podejścia, aby móc wybrać najlepszą możliwą opcję.
 • Podjęcie decyzji: W tym kroku pracownicy powinni podjąć ostateczną decyzję, wybierając jedną z opracowanych alternatyw. Decyzja powinna być zgodna z celami firmy i uwzględniać najlepsze interesy zespołu.
 • Monitorowanie i ocena rezultatów: Po podjęciu decyzji pracownicy powinni monitorować jej implementację oraz oceniać rezultaty. Warto być elastycznym i gotowym na dostosowanie działań w razie potrzeby, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

6 kolejnych prostych kroków, jak podjąć decyzję po testach?

Decyzja o przetestowaniu Helpomatu przez 90 dni w Twojej firmie została podjęta, ale zrobić dalej bo ten etap będzie musiał zakończyć się kolejną decyzją.

 • Dzień 1-3: Definiowanie celów testu – Określ jasne cele, jakie chcesz osiągnąć w ciągu 90 dni. – Zidentyfikuj kluczowe wskaźniki sukcesu, które pozwolą ocenić skuteczność usługi. – Ocen, jakie pytania czy wątpliwości chcesz rozwikłać poprzez testowanie.
 • Dzień 4-10 Projektowanie planu testu: – Opracuj szczegółowy plan testu, w tym harmonogram działań. – Określ grupę docelową do przetestowania usługi. – Zaprojektuj kryteria oceny, na podstawie których będziesz podejmować decyzje.
 • Dzień 11-60 Implementacja testu: – Wdroż testy praktyczne usługi, zbierając dane i feedback od użytkowników. – Monitoruj kluczowe wskaźniki sukcesu oraz bieżący stan implementacji. – Bądź gotowy do szybkich dostosowań na podstawie pierwszych wyników.
 • Dzień 61-75 Analiza wyników: – Przeanalizuj zebrane dane, oceniając skuteczność usługi. – Porównaj wyniki z założonymi celami i kryteriami oceny. – Zidentyfikuj mocne strony oraz obszary do poprawy.
 • Dzień 76-85 Podjęcie decyzji: – Na podstawie analizy wyników, ocen, czy usługa spełnia założone cele. – Decyduj, czy dalej rozwijać, dostosować czy zrezygnować z usługi. – Określ kroki do podjęcia po podjęciu ostatecznej decyzji.
 • Dzień 86-90 Wdrożenie decyzji : – Wprowadź niezbędne zmiany lub rozwinięcia w oparciu o podjętą decyzję. – Poinformuj zespół i interesariuszy o rezultatach testów oraz podjętej decyzji. – Przygotuj plan komunikacji z użytkownikami lub klientami dotyczący ewentualnych zmian.

W ciągu tych 90 dni koncentruj się na zbieraniu danych, by podjąć decyzje. Regularna komunikacja z zespołem oraz elastyczność w dostosowywaniu strategii są kluczowe dla skutecznego przetestowania usługi w krótkim okresie czasu.