fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony helpomat.pl

 1. Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych przekazywanych dobrowolnie przez Klientów jest Bushido Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Andrzeja Małkowskiego 30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0000477212, NIP: 8522604586, Regon: 32142828, adres e-mail: kontakt@helpomat.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b RODO);
 • w celu przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe – marketing bezpośredni (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f RODO);
 • w celu statystycznym (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji Klientów (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f RODO)
  • w celu weryfikacji przez BNP Paribas Bank Polski S.A. należytego wykonania umów zawartych z Helpomat.pl,
  • W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Bushido Games Sp. z o.o., podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Bushido Games Sp. z o.o..

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do BNP Paribas Bank Polski S.A. w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana na rzecz Bushido Games Sp. z o.o. przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez bank BNP Paribas na rzecz Bushido Games Sp. z o.o.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do BNP Paribas Bank Polski S.A. w celu weryfikacji przez bank należytego wykonania umów zawartych z Bushido Games Sp. z o.o., w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Bushido Games Sp. z o.o. a BNP Paribas Bank Polski S.A.

 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w regulaminie, odbiorcami danych osobowych Klientów będą podmioty współpracujące z Bushido Games Sp. z o.o.:

 • operatorzy poczty elektronicznej,
 • operatorzy usług księgowych,
 • BNP Paribas Bank Polski S.A.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje całość danych przekazanych Bushido Games Sp. z o.o. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj.:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • numer NIP,
 • nazwa firmy,
 • adres do doręczeń.

Dane mogą być przetwarzane w zakresie wymaganym w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b RODO).

 1. Pliki cookies i zautomatyzowane przechowywanie danych

Administrator na swojej stronie internetowej www.helpomat.pl korzysta z plików cookies. Brak zmiany po stronie Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczny z akceptacją ich używania. 

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych. Profilowanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych wobec Klienta, służy w szczególności do analizy preferencji i dostosowania wyświetlanych ofert.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu oraz na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzanie do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 1. Uprawnienia Klienta w zakresie przetwarzania danych

Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Regulacje końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)