„Bądź proaktywna. Nie czekaj na instrukcje…”

….to słowa Marillyn Hewson (byłej CEO Lockheed Martin) jednej z kobiet menadżerek światowego szczebla

W swoim raporcie "The Bottom Line: Corporate Performance and Women's Representation on Boards" (2011) stwierdzili, że firmy z większą liczbą kobiet na stanowiskach kierowniczych miały średnio wyższe zwroty z inwestycji, wyższe zyski netto i lepsze wyniki operacyjne.
Dlatego bez dwóch zdań zadbanie o dobre samopoczucie kobiet w firmie jest ważne dla zapewnienia równości, efektywności i satysfakcji wszystkich pracowników, co oczywiście przekłada się na zyski firmy i jej konkurencyjność na rynku.

Wellbeing kobiet w pracy

Oto kilka naszych sposobów, jak można dbać o wellbeing kobiet w miejscu pracy

 • Równość i sprawiedliwość: Zapewnij, że w Twojej firmie panuje równość szans i sprawiedliwość. Dąż do eliminacji wszelkich form dyskryminacji i zapewnienia, że kobiety mają równe szanse na awanse, wynagrodzenie i rozwój kariery.
 • Elastyczność i równowaga między pracą a życiem prywatnym: Oferuj elastyczne rozwiązania, takie jak elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej i urlop macierzyński. Daj kobietom możliwość godzenia pracy zawodowej z życiem osobistym, zwłaszcza w przypadku obowiązków rodzinnych.
 • Programy wsparcia i rozwoju: Stwórz programy wsparcia i rozwoju, które adresują specyficzne potrzeby kobiet. To mogą być szkolenia, mentorstwo, programy liderów, które pomogą kobietom w rozwijaniu umiejętności zawodowych i osiąganiu sukcesu w karierze.
 • Komunikacja i partycypacja: Zapewnij otwarty i sprawiedliwy proces komunikacji i decyzji. Umożliwiaj kobietom aktywne uczestnictwo, słuchaj ich opinii i uwzględniaj ich perspektywy w podejmowaniu decyzji.
 • Budowanie środowiska pracy opartego na szacunku i wsparciu: Stwórz atmosferę pracy, w której panuje szacunek, empatia i wsparcie między pracownikami. Zwalcz wszelkie formy molestowania, dyskryminacji czy nadużyć.
 • Świadomość i szkolenia: Podnoś świadomość w zakresie różnic płciowych, równości i problemów, z jakimi kobiety mogą się spotykać w miejscu pracy. Organizuj szkolenia i warsztaty na temat różnorodności, równości i inkluzji, które pomogą zwiększyć zrozumienie i wrażliwość wobec tych kwestii.
 • Zdrowie psychiczne i fizyczne: Wspieraj zdrowie psychiczne i fizyczne pracownic. Zapewnij dostęp do programów wellness, promuj aktywność fizyczną i oferuj wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, takie jak dostęp do psychologa czy programy redukcji stresu.

Wsparcie i mentoring dla kobiet, ale jak to zrobić?

Inspiracje z przykładowych programów wsparcia i rozwoju, które są adresowane do potrzeb kobiet w firmie:

 • Program”Kobiety dla Kariery”: Tworzenie formalnego programu mentorskiego, w którym doświadczone kobiety pełnią rolę mentorek dla młodszych pracownic. Program obejmuje regularne spotkania, w trakcie których mentorzy udzielają wsparcia, dzielą się wiedzą i doświadczeniami z mentees.
 • Inicjatywa „Women in Leadership”: Program skierowany do kobiet, które aspirują do kierowniczych stanowisk w firmie. Oferuje szkolenia, warsztaty i seminaria dotyczące umiejętności przywódczych, zarządzania zespołem, budowania relacji biznesowych itp. Program może również zawierać możliwość udziału w projektach specjalnych i rotacyjnych, które pomagają rozwijać umiejętności kierownicze.
 • „Klub Rozwoju Kariery Kobiet”: Stworzenie klubu lub grupy roboczej skupiającej kobiety w firmie, które mają wspólne cele związane z rozwojem zawodowym. Spotkania klubu obejmują prelekcje, dyskusje panelowe, warsztaty i sesje networkingowe, które pomagają budować umiejętności, nawiązywać kontakty i wymieniać się wiedzą.
 • Programy rozwoju kompetencji miękkich: Organizacja szkoleń i warsztatów skoncentrowanych na rozwoju umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, negocjacje, zarządzanie stresem, asertywność i radzenie sobie z konfliktami. Programy te mogą być dostępne dla wszystkich pracowników, ale z odpowiednim naciskiem na wsparcie kobiet.
 • Inicjatywa „Work-Life Balance”: Wprowadzenie programów i polityk, które pomagają pracownicom osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Może to obejmować elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, a także dostęp do programów wsparcia dla opiekunów.
 • Budowanie świadomości i edukacji: Organizacja kampanii i szkoleń mających na celu podniesienie świadomości na temat równouprawnienia płci, stereotypów i różnic w miejscu pracy. Może to obejmować prelekcje, panele dyskusyjne, webinaria, artykuły i newslettery, które promują różnorodność i inkluzywność.